Nieuwe vereniging i.o. / WSV Vissershang en WSV Oostkil

De nieuwe vereniging

Het kan niemand ontgaan zijn dat er een bestuurscrisis is in de Hankse jachthaven Vissershang. Op dit moment wordt er door beide bestaande watersportverenigingen alles aan gedaan om uit de ontstane impasse te komen.
Dat zou uiteindelijk kunnen betekenen dat er als oplossing een bestuursstructuur voor de haven moet komen die afwijkt van de huidige. En dat vraagt dan wellicht ook om een ander type watersportvereniging qua organisatiestructuur en doelstellingen dan dat we tot nu toe gewend zijn.

Op dit moment wordt er gedacht aan één vereniging die de belangen van alle ligplaatshouders in de Hankse Jachthaven Vissershang kan en zal vertegenwoordigen. Iedere ligplaatshouder zou lid moeten zijn van die vereniging. Deze vereniging kan mensen afvaardigen naar de bestuursorganen van de Jachthaven (huidige bestuursorganen zijn de Stichting Havenbeheer Vissershang en de Raad van Toezicht)

Deze nieuwe vereniging zou, in onze visie, ook een actievere rol moeten spelen bij bijvoorbeeld het beheren van wachtlijsten, het toewijzen van ligplaatsen en het doorvoeren van mutaties in de ligplaatsen. In feite dus een actieve rol bij alles wat er aan en op de steigers gebeurt.
Het meer technische beheer van de haven zou dan bij de Stichting blijven. Dat vraagt ook om een wat informeler periodiek overleg tussen de Stichting en de Vereniging.

Daarbuiten kunnen leden dan een lidmaatschap aangaan bij de huidige watersportverenigingen Oostkil en/of Vissershang. In een later stadium zouden die verenigingen dan opgenomen kunnen worden in de nieuwe vereniging. Je zou dat kunnen vergelijken met bijvoorbeeld de ANWB waar je lid van kan zijn. Eenmaal lid, kan je dan ook lid van de wegenwacht worden, of van de Waterkampioen en ga zo maar door.

Hier komt echter wel het e.e.a. bij kijken. De nieuwe vereniging zal ingeschreven moeten worden bij de Kamer van Koophandel via een notaris met statuten die ook door de notaris worden opgesteld. Daar zijn uiteraard de nodige kosten mee gemoeid dus dat moeten we proberen direct goed te doen. Er is eerder door de notaris al veel werk verricht maar de details moeten nog ingevuld worden en die worden mede bepaald in de nabije toekomst.

Bovendien moeten de ledenraden van zowel WSV Vissershang en WSV Oostkil officieel instemmen met deze mutaties.

Op dit moment hebben de ligplaatshouders helemaal niets te zeggen in de haven en daar ligt dus op dit moment de prioriteit.
Steun daarom de beide Watersportverenigingen in deze strijd. En steun ze ook financieel, met uw lidmaatschap.

Zodra de eerste hobbel, het oplossen van de bestuurlijke crisis, genomen is gaan we verder werken aan de integratie van beide Watersportverenigingen. De samenwerking tussen beide verenigingen verloopt uiterst plezierig en beide ledenvergaderingen hebben in feite, onder voorwaarden, ingestemd met een verdere versmelting van beide verenigingen.

Het voornemen is om in de toekomst samen (alle ligplaatshouders) op te trekken onder de nieuwe naam:

Watersportvereniging Vissershang – Oostkil

De bijbehorende nieuwe vlag:

Vlag voorbeeld

Uitleg bij de vlag:

De vlag kent elementen van de huidige verenigingsvlaggen van WSV Oostkil en WSV Vissershang. Ook de Brabantse vlag komt duidelijk terug in de vlag. De toevoeging ‘Hank’  behoeft denken wij weinig toelichting. Het was bovendien een van de meest gehoorde suggesties in één van de eerdere enquêtes voor een nieuwe naam.
het achterste deel vaan de vlag is effen gehouden. Vlaggen wapperen nogal eens kapot. Een effen deel is dan eenvoudiger te repareren.
(Er wordt beweerd dat dit op speciaal verzoek van de penningmeesters zo is ontworpen)

What’s in the name:

De nieuwe naam ‘Watersportvereniging Vissershang-Oostkil’ verenigt duidelijk de namen van beide oude verenigingen Vissershang en Oostkil in zich. Vissershang verwijst daarbij ook heel duidelijk naar de naam van onze jachthaven. Oostkil naar het vaarwater waaraan de haven is gelegen. En de naam Hank in de vlag uiteraard naar het dichtstbijzijnde dorp waar de haven ook haar oorsprong vond. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de haven van Vissershang aan de Oostkil te Hank in feite ook het adres van onze haven is.