Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van W.S.V. Vissershang bedraagt ook in 2023 € 25,00 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele wijzigingen in contributie worden met de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie dient voor eind van de daarop volgende maand voldaan te zijn op rekening IBAN: NL56 RBRB 0959 4251 52 onder vermelding van “contributie & jaartal”

W.S.V. Vissershang heeft de voorkeur om voor de contributie gebruik te maken van een automatische incasso. U kunt hiervoor W.S.V. Vissershang machtigen de jaarlijkse contributie af te schrijven van uw rekening. Het machtigingsformulier is hier te downloaden. Na invullen s.v.p. retourneren aan het secretariaat.

WSV Vissershang
Scroll naar boven