Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van W.S.V. Vissershang bedraagt momenteel € 25,00 voor het Volledig lidmaatschap en € 7,50 voor het Basis lidmaatschap. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele wijzigingen in contributie worden met de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie dient voor eind van de daarop volgende maand voldaan te zijn op rekening IBAN: NL56 RBRB 0959 4251 52 onder vermelding van “contributie jaartal”

W.S.V. Vissershang heeft de voorkeur om voor de contributie gebruik te maken van een automatische incasso. U kunt hiervoor W.S.V. Vissershang machtigen de jaarlijkse contributie af te schrijven van uw rekening. Het machtigingsformulier is hier te downloaden. Na invullen s.v.p. retourneren aan het secretariaat.