Algemene ledenvergadering

Tenminste 1x per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De algemene ledenvergadering dient uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar te worden gehouden.

In de algemene ledenvergadering worden de leden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging.

In de algemene ledenvergadering komen onder meer,  indien van toepassing, de volgende zaken aan de orde:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Mededelingen.
 4. Notulen laatst gehouden algemene ledenvergadering.
 5. Verslag van de penningmeester over de jaarrekening.
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing.
 8. Verslag van de havencommissaris.
 9. Verslag van de overige commissies.
 10. Verslag over Stichting Havenbeheer Vissershang.
 11. Verslag activiteiten overige belangenorganisaties.
 12. Voorstellen van bestuur en/of leden, aangekondigd bij de oproep van
  de vergadering.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

In een algemene ledenvergadering kan het voorkomen dat er gestemd dient te worden over een onderwerp. Basis leden hebben beperkt stemrecht (alleen over algemene zaken). Leden met een volledig lidmaatschap hebben stemrecht over alle zaken.

Klik hier voor de notulen van de laatste algemene ledenvergadering.