Statuten

Statuten Watersportvereniging “Vissershang”

De vereniging is opgericht op 02 januari 1974 en de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit op 09 augustus 1974 onder nr. 22.

In de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op 30 maart 2007, is besloten de statuten van de vereniging als volgt te wijzigen:

Artikel 1. Naam en Zetel.

A. De vereniging draagt de naam: ” Watersportvereniging Vissershang”, afgekort W.S.V. Vissershang
B. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging”.
C. De vereniging heeft haar zetel te Hank, gemeente Werkendam.

Artikel 2. Oprichtingsdatum,verenigingsjaar.

A. De vereniging is opgericht op 02 januari 1974 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
B. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 3. Doel.

A. De vereniging heeft tot doel de bevordering van de watersport, zoals o.a. de watersportrecreatie en de sportvisserij en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.
B. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.
C. Het realiseren van een ligplaats in de jachthaven Vissershang voor leden die dit wensen.
D. Het bevorderen van de recreatiemogelijkheden voor de watersport in de ruime omgeving van jachthaven Vissershang.

Artikel 4. Middelen

De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen, in het bijzonder door:

A. Een (of meerdere) afgevaardigde(n) zitting te laten nemen in het bestuur van Stichting Havenbeheer Vissershang, zetel hebbende in Hank gemeente Werkendam, en hierdoor mede de Jachthaven Vissershang te besturen.
B. Lid te zijn van de Federatie van Watersportverenigingen De Biesbosch.
C. Het scheppen van mogelijkheden ter beoefening van de watersport.
D. Het organiseren van gezamenlijke vaartochten.
E. Het houden van en deelnemen aan oefeningen en wedstrijden.
F. Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging ten aanzien van de accommodatie.
G. Het leggen en onderhouden van contacten met andere watersportverenigingen en andere rechtspersonen.
H. Het houden van ledenvergaderingen, bijeenkomsten, lezingen en cursussen.
I. Het bevorderen van verenigingsmateriaal en het beoog geen winst te maken ter verdeling onder de leden.

Artikel 5. Leden en Begunstigers.

De vereniging kent de volgende categorieën leden en begunstigers:

A. Gewone leden, zijnde natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regels.
B. Ereleden, zijnde natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.
C. Begunstigers, zijnde natuurlijke personen of rechtslichamen, die financiële en/of materiële steun geven aan de vereniging. Deze hebben geen stemrecht.

Artikel 6. Toelating.
A. Om als lid te kunnen worden aangenomen dient een aanmeldingsformulier van de vereniging ingevuld ingediend te worden bij het secretariaat van de vereniging.
B. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
C. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
D. Een aangemelde natuurlijke persoon is dan pas lid, wanneer zijn verschuldigde contributie door de penningmeester is ontvangen.
E. Alle leden van de vereniging worden geacht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen.

Artikel 7. Register.

Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden, en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 8. Einde van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap eindigt:
A. Door schriftelijke opzegging door het lid;
B. Door schriftelijke opzegging of royement door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
C. Door overlijden van het lid en wanneer de partner dan het lidmaatschap niet wenst voort te zetten.
D. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur krachtens een besluit, genomen met algemene stemmen.
E. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet plaatsvinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
F. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
G. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
H. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap,staat de betrokkene binnen een
maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene ledenvergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het
gehele jaar verschuldigd.

Artikel 9. Privacy bescherming

A. Door het lidmaatschap gaan leden er mee akkoord post en of e-mail aangaande de vereniging te ontvangen.
B. Adresgegevens zullen enkel ten behoeve van de vereniging worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voor sommige activiteiten is het noodzakelijk dat gegevens aan derden worden verstrekt. Door het aangaan van het lidmaatschap gaan leden hiermee akkoord.

Artikel 10. Geldmiddelen – Jaarlijkse bijdragen.

A. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de leden, bijdragen van de begunstigers, inschrijfgelden, opgelegde boetes, ontvangen schenkingen, inkomsten van adverteerders en uit eventuele andere baten.
B. De adverteerders zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door het bestuur zal worden vastgesteld.
C. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
D. De algemene ledenvergadering stelt op voordracht van het bestuur de
contributiehoogte vast.

Artikel 11. Het Bestuur.

A. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en uit ten hoogste zeven personen, doch steeds uit een oneven getal, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd door volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De benoeming geschiedt uit de leden.
B. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet tenminste 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend
C. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.
D. De benoeming van een bestuurslid is voor een periode van drie jaar.
E. Een bestuurslid of afgevaardigde van de vereniging kan uit zijn ambt ontzet worden, indien hiertoe een algemene ledenvergadering met tenminste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen besluit. Het voorstel hiertoe moet echter uitgaan van tenminste 10 stemgerechtigde leden of van het bestuur.

Artikel 12. Bestuursfuncties– Besluitvorming van het bestuur.

A. De voorzitter wordt direct door de algemene ledenvergadering als zodanig benoemd. De overige bestuursfuncties worden onderling door de bestuursleden verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
B. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder in lid A genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.
C. Indien een bestuurslid tussentijds zijn functie neerlegt, kan het bestuur een ander gerechtigd lid van de vereniging tijdelijk benoemen. Door de eerst volgende algemene ledenvergadering zal deze benoeming daarna bekrachtigd moeten worden.
D. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.
E. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de ledenvergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 13. Einde bestuurslidmaatschap – periodiek aftreden – schorsing.

A. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
B. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
C. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden, van- en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 14. Bestuurstaak- Vertegenwoordiging.

A. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
B. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden, een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
C. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
D. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
E. Onverminderd het in de laatste volzin van lid D bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: Hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden; hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.
F. De overige taken van het bestuur worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 15. Jaarverslag- Rekening en Verantwoording en begroting.

A. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
B. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag schriftelijk uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur inzien.
C. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op waarin een prognose van de inkomsten en uitgaven zijn verantwoord en legt deze ter kennisname voor aan de algemene ledenvergadering
D. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden en ereleden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
E. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
F. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
G. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid A en B vijf jaren lang te bewaren.

Artikel 16. Algemene ledenvergadering.

A. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
B. De algemene ledenvergadering is gesteld op tenminste een keer per jaar. De algemene ledenvergadering dient uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar worden gehouden.
C. In de algemene ledenvergadering komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

 • Opening.
 • Ingekomen stukken.
 • Mededelingen.
 • Notulen laatst gehouden algemene ledenvergadering.
 • Verslag van de penningmeester over de jaarrekening.
 • Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 • Bestuursverkiezing.
 • Verslag van de havencommissaris.
 • Verslag van de overige commissies.
 • Verslag over Stichting Havenbeheer Vissershang
 • Verslag activiteiten overige belangenorganisaties
 • Voorstellen van bestuur en/of leden, aangekondigd bij de oproep van
  devergadering.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

F. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
G. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien gewone leden, met opgave de te behandelen onderwerpen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering opeen termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19.
H. Het bestuur dient bij het geen gehoor geven aan het uitschrijven van een
ledenvergadering genoemd onder letter E het adressenbestand van de leden ter beschikking te stellen aan een vertegenwoordiging van de tien leden, zodat de algemene ledenvergadering uitgeschreven kan worden.

Artikel 17. Toegang en Stemrecht.

A. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en ereleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 8 lid F, en geschorste bestuursleden.
B. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
C. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De bestuursleden, ereleden zijn eveneens gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
D. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de ledenvergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht.
E. Ieder lid kan slechts één ander lid op de Algemene ledenvergadering vertegenwoordigen.

Artikel 18. Voorzitterschap en Notulen.

A. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter dan treedt één der door het bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenvergadering daarin zelf.
B. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de ledenvergadering bijeenroepen kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 19. Besluitvorming van de algemene vergadering.

A. Het op de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
B. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in lid A bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
C. Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
D. De geldigheid van de uitgebrachte stemmen is in overeenstemming met de presentielijst behorend bij de algemene ledenvergadering alsmede het aanwezig register bedoeld in artikel 7 van de statuten.
E. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
F. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
G. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
H. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. De overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
I. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ledenvergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
J. In een algemene ledenvergadering kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen , ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van ledenvergaderingen of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 20. Bijeenroeping algemene ledenvergadering.

A. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register bedoeld in artikel 7. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
B. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

Artikel 21. Statutenwijziging.

A. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
B. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met statuten en reglementen van Stichting Havenbeheer Vissershang.
C. Zij die de oproepen tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de oproep een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
D. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen van de algemene ledenvergadering.
E. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een kopie is verzonden aan de Kamer van Koophandel. Tot het doen aanmelden van de statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 22. Overige bepalingen.

Afdelingen:
A. Wanneer de ontwikkeling van de vereniging – naar oordeel van het bestuur – het noodzakelijk maakt, kunnen in de vereniging afdelingen worden opgericht, welke zich meer speciaal zullen bezighouden met de behartiging van zaken van bepaalde groepen van leden, voor zover deze liggen op het terrein van de watersport.
B. Doel en werkwijze van deze afdelingen moeten in overeenstemming zijn met de statuten en reglementen van de vereniging.

Artikel 23. Huishoudelijk Reglement.

A. De algemene ledenvergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de ledenvergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
B. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel van het bestuur of een schriftelijk voorstel van minimaal vijf leden.
C. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van Stichting Havenbeheer Vissershang.

Artikel 24. Havenreglement en Havenbestuur.

Voor het havenreglement wordt verwezen naar de reglementen van Stichting Havenbeheer Vissershang (verder genoemd SHV), welke zetel heeft in Hank gemeente Werkendam.

Artikel 25. Vertegenwoordiging Stichting Havenbeheer Vissershang

A. Het bestuur van de vereniging benoemd – met minimaal vier stemmen voor – een natuurlijke persoon of personen als afgevaardigde(n) om zitting te nemen in het bestuur
A. van SHV (verder genoemde de afgevaardigde(n)) Deze natuurlijke persoon kan zijn: Een lid van het bestuur van de vereniging. Een lid van de vereniging. Een door het bestuur, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, aangewezen persoon van buiten de vereniging.
B. Elke gekozen vertegenwoordiger voor Stichting Havenbeheer Vissershang dient een overeenkomst met de vereniging te ondertekenen waarin o.a. wordt vermeld dat hij de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zal nakomen, de belangen van de vereniging in het havenbestuur zal behartigen en verdedigen, de richtlijnen, aangegeven door de vereniging, zal volgen
C. De afgevaardigde doet tenminste maandelijks, of zo frequent als nodig is, verslag van de gang van zaken in de haven aan het bestuur.
D. De afgevaardigde dient eenentwintig jaar of ouder te zijn.
E. Het lidmaatschap van het SHV-bestuur wordt beëindigd door opzegging ervan door de afgevaardigde bij het SHV-bestuur, royering door het SHV-bestuur, overlijden, de algemene ledenvergadering hem/haar het mandaat als afgevaardigde ontneemt bij besluit van een algemene ledenvergadering, genomen met twee derde meerderheid van de aanwezige geldige stemmen.
I. De overige taken van de afgevaardigde worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 26. Ontbinding.

A. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering die hiertoe speciaal is opgeroepen.
B. Een besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering waarin tenminste twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is twee derde van de leden niet aanwezig, dan wordt meteen een tweede ledenvergadering vastgesteld, te houden binnen twee weken na de eerste vergadering. Ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan dan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
C. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
D. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Aldus goedgekeurd en besloten in de algemene ledenvergadering van 30 maart 2007.

Voorzitter Secretaris
M.Werner A. de Bodt KrijnenWSV Vissershang
Scroll naar boven