Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang

Art.1 Het lidmaatschap

1.1 Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging is het gehele jaar mogelijk.
1.2. Hij of zij die wenst te worden toegelaten tot de vereniging dient zich hiertoe schriftelijk, middels een officieel aanmeldingsformulier van de vereniging, bij de secretaris van de vereniging aan te melden.
1.3. Na bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van de vereniging, is het lidmaatschap definitief en wordt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging aan het nieuwe lid ter hand gesteld.
1.4. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient tenminste 4 weken voor het einde van het jaar schriftelijk aan het secretariaat te worden gemeld.
1.5. Het bestuur behoudt zich het recht voor een nieuw lid te weigeren. Het bestuur is dan wel verplicht, indien gewenst, hiervoor de reden bekent te maken.
1.6. Een lid van de vereniging heeft recht op een ligplaats in jachthaven Vissershang. Hij wordt hiervoor, op zijn eigen verzoek, op de integrale wachtlijst van Stichting Havenbeheer Vissershang geplaatst. Alleen Stichting Havenbeheer Vissershang heeft het recht ligplaatsen toe te wijzen. De wijze waarop de verdeling van de ligplaatsen plaatsvindt is in de besluitvorming van deze stichting vastgelegd.
1.7. Een lid die op de wachtlijst is geplaatst voor een ligplaats dient er zelf op toe te zien dat de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Havenbeheer Vissershang voor de verwerving van een ligplaats wordt voldaan.
1.8.Ereleden door de algemene ledenvergadering benoemd, hebben dezelfde plichten als gewone leden, doch zij zijn vrijgesteld van de jaarlijkse contributie
1.9. Ereleden zijn zij die minimaal 10 jaar de vereniging van dienst zijn geweest en die daardoor, door het bestuur zijn voorgedragen
1.10. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap en een ligplaats via WSV Vissershang aanvaard men tevens de regels van dit reglement.

Art. 2 Wangedrag en Royement.

2.1. Royement vindt plaats op grond van wanbetaling. Leden dienen hun jaarlijkse contributie binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te hebben voldaan. Daarna volgt een aanmaning met een tweede factuur die verhoogd is met € 2,50. Deze dient betaald te zijn binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur. Indien het verschuldigde bedrag dan nog niet op de rekening van de vereniging is overgemaakt wordt dit gedrag als wanbetaling aangemerkt.
2.2. Wangedrag: Hieronder wordt verstaan handelingen of gedragingen waaraan een lid, direct of indirect zich schuldig maakt waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad, zulks ter beoordeling van het dagelijks bestuur. Indien het bestuur tot royement van een lid wenst over te gaan, wordt deze beslissing schriftelijk aan het desbetreffend lid medegedeeld. Voordat het royement wordt uitgesproken behoudt het lid zich het recht voor door het bestuur te worden gehoord. Het lid heeft
het recht tegen deze beslissing van het bestuur in beroep te gaan op de algemene ledenvergadering. In deze vergadering kan deze beslissing met 2/3e van de geldig uitgebrachte aanwezige stemmen worden verworpen.
2.3 Schorsing vindt plaats vanaf het moment dat het bestuur het nodig acht
royement van een lid in overweging te nemen en eindigt op het moment dat het royementsvoorstel is uitgesproken of is ingetrokken. Schorsing vindt ook plaats in geval van wanbetaling, die nog geen aanleiding geven tot royering.
2.4 Indien het bestuur tot schorsing van een lid overgaat, wordt dit schriftelijk aan het desbetreffende lid medegedeeld, met een opgave van de tijdsduur en de voorwaarde waarop de schorsing alsdan zal worden opgeheven. Wanneer aan de gestelde voorwaarden niet is voldaan volgt royement.
2.5 Ieder die ophoudt lid van de vereniging te zijn verliest alle rechten aan het lidmaatschap verbonden, daarmee ook het recht op een ligplaats in jachthaven Vissershang.
2.6 Bij de wens het lidmaatschap van de vereniging te willen opzeggen doordat er een conflict met het bestuur van deze vereniging is ontstaan kan men zijn of haar zaak aanhangig maken bij het dagelijks bestuur van Stichting Havenbeheer Vissershang.
2.7. Watersportvereniging Vissershang heeft niet het recht eigenhandig leden hun ligplaats te ontzeggen. Dit zal ten alle tijden een beslissing zijn en blijven van Stichting Havenbeheer Vissershang.

Art.3 Het bestuur

3.1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste 7 personen waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vicevoorzitter en bestuursleden.
3.2 Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature dient het bestuur hierin zo spoedig mogelijk te voorzien. Het aftredend bestuurslid blijft in functie behoudens royering, schorsing of ontzetting uit zijn of haar ambt totdat een ander bestuurslid zijn of haar taak heeft overgenomen. Hij of zij is verplicht alle in bezit zijnde bescheiden der vereniging aan zijn of haar opvolger of aan het bestuur over te dragen.
3.3 De voorzitter, die gekozen dient te worden door de leden, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Haar taak is het uitvoeren van bestuursbesluiten en het voorbereiden van de bestuursvergaderingen.
3.4 Het bestuur kiest uit haar midden:
• Een penningmeester
• Een secretaris
• Een havencommissaris
3.5 Een bestuurslid kan in principe (buiten de vertegenwoordigingszetel in Stichting Havenbeheer Vissershang) slechts één functie vervullen. Bij ziekte of wegvallen van een lid van het dagelijks bestuur waardoor sprake is van een incompleet bestuur mag een ander lid van het bestuur deze taak tot aan de eerstvolgende ledenvergadering waarnemen waarna de ledenvergadering verder zal besluiten.
3.6 De taken van de voorzitter zijn:
• Het onderhouden van banden met derden naar buiten de vereniging.
• Het opstellen van de vergaderagenda en het leiden van leden en
bestuursvergaderingen
• Hij zorgt en ziet erop toe dat de bepalingen in het reglement en van de statuten worden nageleefd.
• Hij ziet er tevens op toe dat de besluiten van de leden- en bestuursvergaderingen ten uitvoer worden gelegd en of worden uitgevoerd.
3.7 De secretaris :
• Maakt in opdracht van de voorzitter de vergaderagenda en nodigt de
bestuursleden uit voor de bestuursvergaderingen.
• Verzorgt de correspondentie van de vereniging.
• Draagt zorg voor het archief
• Redigeert de verenigingsmededelingen en geeft ze uit
• Is verantwoordelijk voor de notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene ledenvergadering
• Brengt verslag uit op de algemene ledenvergadering van het afgelopen
verenigingsjaar en ondertekent alle officiële mededelingen.
3.8 De penningmeester
• Is belast met het financieel beheer en het voeren van de financiële administratie van de vereniging.
• Heeft de zorg voor het actueel houden van de ledenlijst, en draagt zorg voor de inning van de contributies en draagt zorg voor de betalingen van de financiële verplichtingen van de vereniging.
• Voor uitgaven hoger dan € 1.000,00 is toestemming van het dagelijks bestuur vereist.
• De penningmeester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of
verliezen die buiten haar of zijn schuld zijn ontstaan.
• De penningmeester brengt jaarlijks verslag uit van de financiële positie van de vereniging.
• Sluit het boekjaar en geeft de kascommissie inzage ter controle van de jaarcijfers. Van alle uitgaven en kwijtingen dienen aantoonbare stukken aanwezig te zijn.
• De kascommissie bestaat uit tenminste 2 personen en worden
telkenmale op de ledenvergadering benoemd.
• De kascommissie brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van hun bevindingen.
• Indien de leden van de kascommissie niet tot overeenstemming kunnen komen fungeert de voorzitter als derde persoon van de kascommissie.
• Het bestuur heeft ten alle tijden de bevoegdheid tot inzage in de boeken, de bescheiden en de kas der vereniging

Art.4 Vergaderingen

4.1 De vergaderingen van het bestuur worden door de voorzitter bijeen geroepen zo vaak als hij dit nodig acht, of drie leden van het bestuur verlangen doch tenminste 6 x per jaar.
4.2 De agenda van de bestuursvergadering dient tenminste te bevatten, de notulen van de vorige vergadering, de ingekomen stukken, de punten die door de voorzitter worden gewenst en de rondvraag.
4.3 Het nemen van besluiten kan alleen geschieden bij tegenwoordigheid van tenminste de helft van het aantal bestuursleden en bij meerderheid van stemmen, gerekend het gehele bestuur. Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter.
4.4 Besluiten van de algemene ledenvergadering zijn, indien in de statuten niets anders is vermeld, slechts geldig bij volstrekte meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
4.5 Voorstellen tot wijziging der statuten of reglementen moeten tenminste 28 dagen voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend. Is dit niet het geval dan wordt behandeling hiervan verschoven naar de eerstvolgende ledenvergadering.
4.6 De agenda van de algemene ledenvergadering dienen die punten te bevatten zoals omschreven in de statuten der vereniging.
4.7 Op alle vergaderingen dient door alle aanwezige leden een presentielijst te worden getekend. Zij die dit nalaten worden geacht afwezig te zijn.

Art.5 Stemming

5.1 Elk lid dat stemgerechtigd is lid kan en mag slechts één stem uitbrengen.
5.2 Indien een lid niet aanwezig kan zijn op een uitgeroepen ledenvergadering kan hij een ander lid machtigen middels een schriftelijke machtiging om zijn of haar stem uit te brengen. Deze machtiging mag dan alleen betrekking hebben bij stemming op voorstellen, welke bij de uitnodiging der vergadering zijn bijgevoegd.
5.3 Elk lid mag slechts één machtiging hebben
5.4 Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een der aanwezige leden een schriftelijke stemming verlangt.
5.5 Over personen wordt altijd met gesloten brieven gestemd. Zij moeten met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen worden gekozen. Zie artikel 19 F van de statuten.

Art.6 De geldmiddelen

6.1 De geldmiddelen worden gevormd door:
• De contributie welke jaarlijks wordt vastgesteld op de algemene
ledenvergadering: alle leden uitgezonderd ereleden betalen per kalenderjaar het nader door de ledenvergadering vast te stellen contributiebedrag.
• Inkomsten door adverteerders op de website van WSV Vissershang
• Inkomsten door verkoop van clubvaantjes en donaties van donateurs.
• Inschrijfgelden voor activiteiten, welke door de vereniging worden georganiseerd.
• Door de vereniging opgelegde boete`s
• Nieuwe leden die worden ingeschreven in de periode tussen 1 september en 31 december betalen over het lopende verenigingsjaar de helft van de contributie.

Art.7. Havenreglement, Havenbestuur en Havencommissaris

7.1 De leden van de vereniging Vissershang, en vooral zij die een ligplaats in
Jachthaven Vissershang hebben verworven, dienen zich te houden aan het
havenreglement uitgevaardigd door Stichting Havenbeheer Vissershang, hierna te noemen het Havenbestuur
7.2 De Verenigingsafgevaardigde(n) in Stichting Havenbeheer Vissershang, verder te benoemen als SHV, is lid van het bestuur van W.S.V. Vissershang en in die hoedanigheid gekozen als hun afgevaardigde en voorgedragen bij SHV.
• Als het bestuur uit haar midden geen kandidaat kan vinden die de belangen binnen SHV wil behartigen, dan kan het bestuur een kandidaat uit of van buiten de vereniging voordragen. De benoeming van deze persoon dient dan wel de meerderheid der uitgebrachte stemmen van het bestuur te hebben.
• Hij/zij heeft zitting in SHV gedurende de lopende ambtstermijn welke door SHV wordt aangehouden voor haar bestuursleden, waarna op de algemene ledenvergadering van W.S.V. Vissershang zal worden beslist of continuering van de benoeming als afgevaardigde(n) nog gewenst is.
• Hij/zij vertegenwoordigd de vereniging en verdedigd en brengt de standpunten en meningen die zijn opgetekend door het bestuur van W.S.V. Vissershang tijdens de vergaderingen van SHV in.
• Voorstellen komende uit de vereniging zal hij of zij indienen bij het bestuur van SHV.
• Hij/zij zal positief bijdragen aan het besturen van de jachthaven naar de geest van W.S.V Vissershang.
• Hij/zij zal geen beslissingen steunen die niet de goedkeuring van het bestuur en de leden dragen.
• Hij/zij heeft op uitnodiging van het dagelijks bestuur frequent contact met een afgevaardigde van het dagelijks bestuur over zaken aangaande Stichting Havenbeheer Vissershang.
• Hij/zij draagt zorg voor tijdige verspreiding van de notulen en mededelingen die door Stichting Havenbeheer Vissershang worden uitgevaardigd.
• Het bestuur kan bij het ernstig nalaten van voornoemde regels, zulks ter
beoordeling van het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering, bevoegd de afgevaardigde(n) ter verantwoording te roepen of zijn bestuursmandaat per direct in te trekken

7.3 De havencommissaris:
• Neemt deel aan de vergaderingen met de havencommissarissen van de andere verenigingen, om te komen tot een eerlijke verdeling van de vrijgekomen ligplaatsen.
• Houdt nauw contact met de havencoördinator en met de andere commissarissen over mutaties betreffende ligplaatsen in de haven..
• Is in het bezit van de wachtlijst zoals deze in samenspraak met de SHV is
opgesteld, en geeft hier op verzoek van leden en kandidaat ligplaatshouders inzage in.

Art.8 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en verzekering

• De vereniging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het betreden, gebruiken of bevaren van de jachthaven, het gebruik maken van haar accommodaties, werktuigen, gereedschappen, materialen of ander zins, noch voor schade aan of ontvreemding van een vaartuig met toebehoren of andere eigendommen van eigenaar, gebruiker of anderen.
• Eigenaren van vaartuigen/voertuigen en familieleden en gasten en anderen die gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging/SHV zowel te water als op de wal, zijn aansprakelijk voor de door hen of door hun vaartuig/voertuig veroorzaakte schade.
• Iedere eigenaar of gebruiker van een voertuig of vaartuig die gebruik maakt van de jachthaven is verplicht een passende verzekering te hebben om de risico`s in dit reglement te dekken. Hij dient op verzoek zijn desbetreffende polis aan de havenmeester of havencommissaris te tonen.
• De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, toegebracht door wie of wat dan ook, tenzij een en ander mocht zijn teweeggebracht door haar schuld of door grove schuld door de vereniging aangenomen personen voor de uitvoering van enige werkzaamheden.
• Door de vereniging worden de vaartuigen /voertuigen en andere eigendommen en bezittingen van ligplaatshouders of bezoekers niet verzekerd tegen enige schade of gevaar.

Art.9 Slotartikelen.

9.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur mits deze niet strijdig zijn met de statuten van de vereniging.
9.2 Het bestuur kan ten alle tijden wijzigingen in dit reglement aanbrengen, die dan onmiddellijk van kracht zijn na te zijn afgekondigd door vermelding op het publicatiebord of op de website van de vereniging.

Dit reglement is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 30 maart 2007.


De voorzitter, De secretaris
Manfred Werner, Annet de Bodt Krijnen

WSV Vissershang
Scroll naar boven