Privacy beleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die W.S.V. Vissershang (hierna: “Vissershang” ) verwerkt van haar leden en donateurs en is gebaseerd op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Indien u lid wordt van onze vereniging, geeft U uitdrukkelijk toestemming aan het bestuur van Vissershang om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

1.1      Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris. Via mail bereikbaar via secretaris@wsvvissershang.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Vissershang en voor welk doel

2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam 
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummers (vast / mobiel)
 • bankrekeningnummer
 • bootnaam, boottype en afmetingen en thuishaven
 • foto van de boot
 • gegevens partner en kind(eren)

2.2       Vissershang verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en aan- en afmelden t.b.v. activiteiten;
 • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Vissershang;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en de activiteiten af te wikkelen.

2.3       Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk 2 maanden na afloop van de overeenkomst gebruikt om eventueel u te vragen naar uw ervaringen met Vissershang.

2.4       Op de website van Vissershang kunnen foto’s geplaats worden die tijdens onze activiteiten zijn gemaakt (zoals bijv. openings- en sluitingstochten). Er worden slechts foto’s geplaatst waarop leden zichtbaar zijn die schriftelijk hebben verklaard hier geen bezwaar tegen te hebben. Dit formulier waarop u al dan niet toestemming kunt geven wordt door Vissershang verstrekt. Uiteraard heeft Vissershang geen inzicht in en zeggenschap over door leden gemaakte foto’s die op social media (Facebook etc.) worden gezet. Voor leden jonger dan 18 jaar dient de ouder/voogd schriftelijk toestemming te verlenen.

E-mail berichtgeving:

Vissershang gebruikt uw naam en e-mailadres om u met haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten en andere interessante informatie van Vissershang te informeren.  De gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

3. Bewaartermijnen

Vissershang verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal twee maanden na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vissershang passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vissershang geen gebruik van diensten van derden.

4.3     De bedoelde persoonsgegevens worden slechts door de bestuursleden van Vissershang ingezien en nimmer aan derden getoond of ter beschikking gesteld.

4.4     De gegevens van de leden (ledenlijst) zoals aangegeven in ons document “privacy beleid”  worden bewaard:

 • Op de laptop van de secretaris
 • Op de laptop van de penningmeester
 • Op de laptop van de voorzitter
 • Op de laptop van overige bestuursleden (noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van hun functie)

De gegevens worden 2-maandelijks geactualiseerd door de penningmeester en vervolgens verstrekt aan de secretaris en de voorzitter. Tevens wordt de geactualiseerde versie van de ledenlijst 2-maandelijks verstrekt aan de voorzitter als back-up (op een externe harde schijf). Hierbij wordt de oudere versie verwijdert.

5. Inzagerecht vragen en klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Vissershang kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met onze secretaris.

5.3     Indien u klachten of vragen heeft over de wijze waarop Vissershang uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van Vissershang. Wordt uw klacht niet naar wens afgehandeld, dan heeft u altijd de mogelijkheid uw klacht te bespreken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht het aan secretariaat. Bereikbaar via e-mail secretaris@wsvvissershang.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via ledenvergadering en de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om het Privacy beleid periodiek te bekijken.

Namens W.S.V. Vissershang

Interim Voorzitter: Manfred Werner                           

Secretaris: Femke van Steenbergen – Peltenburg                                                                                         

WSV Vissershang
Scroll naar boven